اطویی منیزیتی 140 میلی متر

قطعات منیزیتی که در اندازه های 140 میلی متر می باشند.برای پرداخت و پولیش سنگـهای گـرانیت می باشند، که در انواع گریدها در دسترس می باشد.

  • گریدهای اطویی منیزیتی: 16،24،36،46،60،80،120،180،220،320,400،600،800،1000،1200
  • طریقه مصرف: در دمای 25 درجه سانتیگراد 4 الی 6 دقیقه
  • وزن محصول: یک کیلوگرم
  • طریقه نگهداری دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد
  • طریقه مصرف دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد