فرانکفورتی کلینر

قطعه ای که در ماشینهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در عملیات پایانی پس از اکسترا برای پرداخت نهایی سطوح به کار می رود .