لیست قیمت سنگ ساب – تیر 1403

 

شرح کالا مش تعداد

(در هر کارتن)

قیمت

(تومان)

فرانکفورتی توخالی منیزیتی 16 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 24 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 36 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 46 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 60 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 80 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 120 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 180 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 220 36عدد 39.900
فرانکفورتی توخالی منیزیتی 320 36عدد 41.900
رزین پاک کن توخالی منیزیتی R1 36عدد 41.900
رزین پاک کن توخالی منیزیتی R2 36عدد 41.900
رزین پاک کن توخالی منیزیتی R3 36عدد 41.900
فرانکفورتی توخالی سنتیک 320 36عدد 50.900
فرانکفورتی توخالی سنتیک 4/3 36عدد 50.900
فرانکفورتی توخالی سنتیک 400 36عدد 50.900
فرانکفورتی توخالی سنتیک 600 36عدد 50.900
فرانکفورتی توخالی سنتیک 800 36عدد 50.900

 

فرانکفورتی توخالی سنتیک 1000 36عدد 53.500
فرانکفورتی توخالی سنتیک 3000 36عدد 70.000
رزین پاک کن توخالی سنتیک 0 36عدد 48.000
رزین پاک کن توخالی سنتیک 1 36عدد 48.000
رزین پاک کن توخالی سنتیک 2 36عدد 48.000
فرانکفورتی توخالی سنتیک اسیدی 36عدد 59.500
فرانکفورتی توخالی سنتیک کلینر 36عدد 1.150.000

 

فرانکفورتی اسیدی اکسترا 36عدد قیمت به روز

 

فرانکفورتی توپر منیزیتی 16 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 24 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 36 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 46 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 60 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 80 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 120 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 180 36عدد 46.000
فرانکفورتی توپر منیزیتی 220 36عدد 46.000
بشقابی منیزیتی 25سانتی  

 

00 5عدد 146.500
بشقابی منیزیتی 25سانتی 0 5عدد 146.500
بشقابی منیزیتی 25سانتی 1 5عدد 146.500
بشقابی منیزیتی 25سانتی 2 5عدد 146.500
بشقابی منیزیتی 25سانتی 3 5عدد 146.500
بشقابی منیزیتی 25سانتی 4 5عدد 146.500
بشقابی سنتیک 25سانتی 320 5عدد 165.000
بشقابی سنتیک 25سانتی 400 5عدد 165.000
بشقابی سنتیک 25سانتی 600 5عدد 165.000
بشقابی سنتیک 25سانتی 800 5عدد 165.000
بشقابی سنتیک لاکی اسیدی 5عدد 200.000

 

*درصورت هرگونه تغییر در نرخ ها ، قیمت ها به روز اعلام خواهد شد.

*مدت بازپرداخت محصولات سنگ ساب 3 تا 4 ماهه می باشد.

*محل تحویل : درب شرکت بیتا ساب                           

*اعتبار قیمت محصولات یکماه می باشد.